Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành kèm theo Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dă quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dă nguy cấp đă được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 15.

Trong Danh mục này các từ ngữ, kư hiệu dưới đây được hiểu như sau: loài trong các Phụ lục bao gồm tên của một loài nhất định hoặc toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc chỉ một bộ phận xác định của loài. Phụ lục của CITES bao gồm: Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dă bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên v́ mục đích thương mại; Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dă hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên v́ mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát; Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dă mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu v́ mục đích thương mại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày kư và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dă quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dă nguy cấp.

Xem chi tiết văn bản tại: http://www.haiquanangiang.gov.vn/doc...vhd%202010.doc

View more latest threads same category: