BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2955/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng "Thuần linh chi hiệu Nissan Reishi"
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Trung tâm PTPLHHXNK Miền Nam

Trả lời công văn số 274/TCHQ-PTPLMN ngày 22/09/2009 và số 322/TCHQ-PTPLMN ngày 04/11/2009 của Trung tâm PTPLHHXNK Miền Nam về việc phân loại mặt hàng "Thuần linh chi hiệu Nissan Reishi", Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

1. Đối vối mặt hàng ghi nhăn: "Nissan Reishi Mushroom-Food Suppplement" ở dạng viên, thành phần chính gồm chất chiết từ nấm, đường, lactose, chất mầu caramel, đă đóng gói phân liều (2 viên/gói, 50 gói/ hộp), Tổng cục Hải quan đă có công văn số 2354/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2008 và số 4622/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2009 hướng dẫn phân loại vào nhóm 2106, mă số chi tiết 2106.90.99.90

2. Đối với mặt hàng do Trung tâm PTPLHHXNK Miền Nam phân tích có thành phần chứa hỗn hợp các vitamin và khoáng chất (gồm: polysacharide, canxi, phospho, sắt, magiê, natri, kali, vitamin B1, B2, B6) Tổng cục đồng ư với đề xuất của Trung tâm PTPLHHXNK Miền Nam phân loại đối với mặt hàng cụ thể đă được phân tích vào nhóm 2106, mă số chi tiết 2106.90.91.00

3. Đối với các mặt hàng Thuần linh chi không có thêm các chất như ở mục 2 th́ vẫn áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 2354/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2008 và số 4622/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2009
Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm PTPLHHXNK Miền Nam biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LƯ

Vũ Quang Vinh

View more latest threads same category: