Ngoài việc có thêm 2 điều kiên mới là DAT & DAP thay cho các diều kiện DAF, DEF,DEQ,DDU và sắp xếp các nhóm điều kiện thành 2 nhóm ( nhóm các điều kiên áp dụng cho mọi phương thức vận tải và nhóm các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thuỷ nội địa) th́ incoterm 2010 và 2000 c̣n có những điểm khác nhau lớn nào nữa ko vậy các bạn.?

=============================================

1. Bỏ 4 điều khoản (DAF, DES, DEQ và DDU) và đưa vào 2 điều khoản mới
(DAP - Delivered at Place và DAT - Delivered at Terminal).
2. Chính thức tạo ra hai loại INCOTERMS - (1) các qui tắc áp dụng cho bất cứ
phương thức vận tải nào, và (2) các qui tắc áp dụng cho vận tải đường biển
và đường thủy nội địa (INCOTERMS 2000 có 4 loại).
3. Chính thức thừa nhận rằng những qui tắc này có thể sử dụng cả trong
thương mại quốc tế và thương mại nội địa (nếu phù hợp). Điều khoản EXW
được nói rơ là chỉ phù hợp cho thương mại nội địa.
4. Nêu rơ tham chiếu đến việc sử dụng "các phương tiện ghi chép điện tử
có giá trị tương đương ", nếu như các bên đồng ư như vậy, hoặc đó là tập
quán thương mại.
5. Sửa đổi điều khoản bảo hiểm để phản ánh những thay đổi đối với Các
điều khoản bảo hiểm chuẩn (Institute Cargo Clauses (theo những thay đổi
gần đây đối với các điều khoản bảo hiểm LMA/IUA2 vào năm 2009).
6. Phân bổ các nghĩa vụ tương ứng của các bên trong việc cung cấp hoặc hỗ
trợ để lấy được các chứng từ và thông tin cần thiết nhằm thông quan liên
quan đến an ninh.
7. Trách nhiệm đối với các khoản phí xếp hàng tại ga/trạm được phân bổ
rơ ràng.
8. Bao gồm nghhĩa vụ "mua" hàng hóa để phản ánh những thông lệ hiện nay
trong mua bán hàng theo dây chuyền (mua bán hàng đă được xếp lên tàu –
có nghĩa là hàng đă ở trên boong tàu)

=============================================

DAT(2010) = DES(2000) + DỠ
DAT(2010) = DEQ(2000)
DAT(2010) = DAF(2000) + DỠ
DAP(2010) = DDU(2000) - DỠ
DDP(2010) = DDP(2000) -DỠ
Ngoài ra:
CPT, CIP (2010) = CPT, CIP (2000) - DỠ (trừ khi người bán đă đóng phí dỡ theo hợp đồng thuê tàu)

Ngoài ra c̣n những điểm khác nhau nào nữa không? chúng ḿnh cùng trao đổi tại đây nhé :d

View more latest threads same category: