BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
Số: 5241/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ linh kiện xe đạp điện rời
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Đại Trường Giang.
(Đ/c: 541/32 Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/CV ngày 18/09/2008 của Công ty TNHH Đại Trường Giang về việc đề nghị xem xét áp mă số thuế đối với linh kiện nhập khẩu để lắp ráp xe đạp điện, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi ban hành kèm theo quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi, tham khảo các quy tắc của hệ thống hài ḥa mô tả và mă hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới, th́:

Mặt hàng là linh kiện xe đạp điện nhập khẩu ở dạng rời rạc, chưa có cụm nào gá lắp với nhau hoặc các chi tiết để lắp ráp xe đạp điện có sử dụng chi tiết, linh kiện sản xuất trong nước (mua của doanh nghiệp sản xuất trong nước hoặc tự sản xuất); chi tiết, linh kiện sản xuất trong nước không phải là những chi tiết phụ như giỏ để hàng, ắc quy, gác chân sau… th́ phân loại theo mă số của từng linh kiện.

Mặt hàng là linh kiện xe đạp điện nhập khẩu không đảm bảo độ rời rạc mà một số chi tiết đă lắp với nhau thành cụm hoặc doanh nghiệp không có sử dụng chi tiết, linh kiện sản xuất trong nước, xe đạp do doanh nghiệp lắp ráp từ toàn bộ linh kiện nhập khẩu th́ phân loại theo mă số của xe đạp nguyên chiếc.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ và thực tế mặt hàng linh kiện xe đạp điện nhập khẩu của doanh nghiệp để thực hiện phân loại và thu thuế theo nguyên tắc quy định nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện thống nhất);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

View more latest threads same category: