BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Số: 6566/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa.
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Pḥng.


Trả lời công văn số 5646/HQHP-TXNK ngày 4.10.2010 của Cục Hải quan TP. Hải Pḥng báo cáo vướng mắc việc phân loại cáp điện chống cháy và xe ô tô chở xe nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính, th́:

1. Dây dẫn điện khác (không phải dây đơn dạng cuộn, không phải bộ dây đánh lửa cho xe, máy bay, tàu thuyền), chưa lắp với đầu nối điện, không dùng cho viễn thông, điện áp trên 80v nhưng không quá 1000 v thuộc phân nhóm hàng 8 số 8544.49.40:

a) Cáp cách điện bằng plastic, tiết diện không quá 300 mm2 thuộc mă số 8544.49.40.10 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi 15%.

b) Dây dẫn điện bọc plastic thuộc mă số 8544.49.40.20 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi 15%.

c) Loại khác (cách điện, bọc không bằng plastic, tiết diện trên 300 mm2) thuộc mă số 8544.49.40.90 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi 10%.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Pḥng xác định chính xác tính chất loại cáp, dây điện doanh nghiệp nhập khẩu, bọc vật liệu ǵ, tiết diện bao nhiêu để phân loại theo đúng quy định.

2. Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, loại dùng chở ô tô thuộc nhóm 87.04, mă chi tiết theo động cơ và tổng trọng lượng có tải.

Tổng cục Hải quan có ư kiến để Cục Hải quan TP. Hải Pḥng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


View more latest threads same category: